Privacyverklaring

VV Gieten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VV Gieten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VV Gieten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van (bonds)leden

Persoonsgegevens van leden worden door VV Gieten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden; eigen ledenadministratie (Sportlink), aanvragen lidmaatschap KNVB, innen contributie;

- Communicatie over de opdracht, uitnodigingen en nieuwsbrieven; verzenden van nieuwsbrief, mededelingen en uitnodigingen per e-mail of per post, organisatie en communicatie rond teamindelingen, organisatie en invulling van het vrijwilligersbeleid.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeenkomst, dit is het aanmeldingsformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VV Gieten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Achternaam;

- Adres;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geslacht;

- Geboortedatum;

- Nummer paspoort, rijbewijs of identiteitskaart;

- Bankrekeningnummer;

- Foto.

Uw persoonsgegevens worden door VV Gieten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving;

- Het verzorgen van de (financiële) administratie (ter controle van ons penningmeesterschap);

- Naam en foto kan opgenomen worden in een artikel dat opgestuurd wordt naar (lokale) media.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Foto’s

Foto’s van leden kunnen worden geplaatst op onze website en social media. Daarnaast kunnen deze worden opgenomen in artikelen die worden verstuurd naar (lokale) media. Indien u hier niet mee akkoord gaat kunt u dit aangeven via onderstaande contactgegevens.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Met een schriftelijke toestemming wordt hier het aanmeldingsformulier bedoeld. Dit betekent dat een lid onder de 16 jaar aangemeld dient te worden door zijn ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VV Gieten bewaart persoonsgegevens niet langer dan er een overeenkomst is en voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons ledensysteem (Sportlink);

- Wij kunnen back-ups maken van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze bestuursleden, wedstrijdsecretarissen en teamleiders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan inhouden dat u dan geen lid meer kunt blijven van onze vereniging.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

VV Gieten

p/a Jan Mulder, secretaris

Zuiderdiep 108

9521 AW  Nieuw-Buinen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De privacyverklaring van VV Gieten kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op de website van VV Gieten.