Gedragscode

Gedragscode

SAMENVATTING

Deze gedragscode is een uitwerking voor het dagelijks gebruik van de regelgeving, normen en waarden binnen de V.V. Gieten zoals mede vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het beleids- en organisatieplan. Deze gedragscode is van toepassing op alle leden, medewerkers en vrijwilligers van de V.V. Gieten. Ook bezoekers worden gehouden aan de gedragscode waar het gaat om gebruik van de kantine en verenigingsgebouw.

Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders/verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan.

Met deze gedragscode geeft de V.V. Gieten aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders/verzorgers van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

DOEL

De V.V. Gieten is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband sport wil bedrijven. Met het uitbrengen van deze gedragscode en onderliggende regels wordt beoogd een goede sfeer te creëren waarbij iedereen - van jong tot oud - zich zowel veilig als prettig voelt en zich als een waardig lid van onze familievereniging gedraagt.

COMMUNICATIE

Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om ervoor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt het lid, ouders/verzorgers van het lid een exemplaar van deze gedragscode, of kan deze verkrijgen bij het bestuur. De gedragscode wordt ook gepubliceerd op de website www.vvgieten.nl.

UITGANGSPUNTEN GEDRAGSCODE

Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen. Sport geeft mensen zelfkennis, zelfvertrouwen en leert men in teamverband te functioneren.

Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit, respect en gezamenlijkheid.

We sporten met elkaar, sporten doe je samen, ook met de tegenstander. De speler is er voor het team en het team is er voor de speler.

Lid zijn van de V.V. Gieten is meer dan alleen voetballen. Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden dienen bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) naar vermogen verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt te denken aan:

 • het verrichten van bardiensten;
 • het verrichten van onderhoud- en/of schoonmaakwerkzaamheden;
 • trainen/begeleiden van jeugdteams;
 • meehelpen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten/acties.

Respect opbrengen voor anderen. Ieder lid van de V.V. Gieten dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd. Daarnaast is er respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.

Voor het gebruik van alcohol in de kantine is de Drank- en Horecawet van toepassing waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden.

Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur / commissie passende maatregelen nemen. Een lid van de V.V. Gieten spreekt zijn / haar medelid aan als deze de gedragsregels overtreedt.

SANCTIES

Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Een gedragscode met regels is bedoeld om te worden toegepast. Het bestuur van de V.V. Gieten gaat er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt, helaas komen overtredingen toch regelmatig voor.

Het bestuur is bevoegd sancties op te leggen als de gedragsregels worden overtreden. Bij lichte overtredingen van de gedragsregels kan ook de teamleiding passende maatregelen nemen. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur en/of de leiding passende maatregelen nemen, teneinde de overtreder te corrigeren. Sancties worden naar omstandigheden en afhankelijk van de leeftijd van betrokkene opgelegd.

Elke strafmaatregel zoals een berisping, niet-spelen, opvoedkundige maatregel, naar huis sturen, wordt door de leiding gemotiveerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld. In ernstige gevallen wordt het bestuur ingelicht en zal de strafmaatregel in overleg tussen leiding en bestuur worden opgelegd. Bij diefstal en (ernstig) vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Ook bij misdrijven of ernstige overtredingen van de gedragsregels kan de politie worden verwittigd.

ALGEMENE REGELS

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet altijd volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er een aantal specifieke zaken die hier eerst genoemd dienen te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd dienen volwassenen zich bewust te zijn van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak;
 • Roken is niet toegestaan in de gebouwen en binnen de afrastering van of de belijning van een speelveld;
 • Drugsbezit en -gebruik in en om het sportcomplex is verboden, dit geldt eveneens voor wapens; het overtreden van deze regels leidt te allen tijde tot ontzegging van de toegang.

ALGEMENE NORMEN EN WAARDEN

 • Leden van de V.V. Gieten voldoen op tijd de contributie bij voorkeur via de automatische betalingsprocedure; bij achterstand van de contributiebetaling kan worden bepaald dat het betreffende lid niet deelneemt aan de trainingen en hij/zij geen wedstrijden speelt;
 • Leden van de V.V. Gieten zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, een extra bijdrage aan de vereniging leveren; een ieder doet dit naar vermogen en mogelijkheden; Het lidmaatschap van de V.V. Gieten is meer dan voetballen en trainen alleen; het bestuur kan leden opdragen om extra taken te verrichten;
 • Leden van de V.V. Gieten accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn/haar rol;
 • Leden van de V.V. Gieten behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het van henzelf is;
 • Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen en is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling; in geval van diefstal en (ernstig) vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie;
 • Respect opbrengen voor anderen; ieder lid van de V.V. Gieten dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel; leden van de V.V. Gieten tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers en tegenstanders; pesten wordt niet getolereerd;
 • Ieder lid van de V.V. Gieten dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding;
 • De V.V. Gieten verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende verenigingslid. Het niet voldoen van deze rekening kan leiden tot uitsluiting van deelname aan trainingen en/of wedstrijden.

REGELS VOOR HET VERENIGINGSGEBOUW EN DE KANTINE, inclusief alcoholbeleid

 • Op deze locatie is de Drank- en Horecawet van toepassing, toezicht op naleving hiervan gebeurt door de burgemeester aangewezen ambtenaren;
 • Men dient de aanwijzingen van de barmedewerker, leidinggevende of de bestuursleden op te volgen;
 • Het bestellen en nuttigen van alcoholhoudende drank onder de 18 jaar is niet toegestaan;
 • Onder de 25? Legitimatie aan de bar verplicht;
 • Het doorgeven van alcohol aan een minderjarige is niet toegestaan en in de wet strafbaar gesteld;
 • Nuttigen van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan;
 • Er wordt op zaterdag geen alcohol geschonken vóór 15.00 uur;
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  •  - jeugdbegeleiders tijdens hun werk
  •  - chauffeurs die spelers vervoeren
 • Gedurende de wedstrijden mag geen glaswerk mee naar buiten worden genomen;
 • Alcoholhoudende drank is buiten alleen toegestaan op het verhoogde terras aangrenzend aan de kantine en tijdens wedstrijden alleen in plastic glazen;
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders, bijvoorbeeld in de kleedkamers, te nuttigen dan in de kantine en aangrenzend verhoogd terras, tenzij het bestuur hiervoor ontheffing heeft verleend;
 • Voorkom rijden onder invloed;
 • Roken is alleen buiten toegestaan;
 • Toon respect voor anderen en voor elkaars eigendommen;
 • Bij normafwijkend gedrag (grof taalgebruik, verbaal of fysiek geweld) kan de toegang worden ontzegd, eventueel kan de politie worden ingeschakeld;
 • Het overtreden van de regels kan leiden tot sancties, te bepalen en opgelegd door het bestuur;
 • Drugsbezit en -gebruik in en om het sportcomplex is verboden, dit geldt eveneens voor wapens; het overtreden van deze regels leidt te allen tijde tot ontzegging van de toegang.

AANVULLENDE REGELS VOOR OP EN ROND DE VELDEN

 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen, loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet/wilt;
 • Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd;
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd;
 • Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team, van bestuursleden en/of kaderleden.

AANVULLENDE REGELS VOOR OP EN ROND HET SPORTCOMPLEX

 • Fietsen en brommers worden in/bij de fietsenstalling geplaatst;
 • Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein;
 • De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (zoals ambulance verkeer) vrijgehouden;
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

REGELS VOOR TRAINERS EN LEIDERS

 • Je zorgt voor een omgeving waarin ieder lid zich veilig voelt;
 • Alle gedragsregels voor anderen zijn uiteraard ook op de trainers/leiders van toepassing;
 • Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel als zodanig;
 • Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders;
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd;
 • Tijdens het uitvoeren van je functie wordt niet gerookt en geen alcohol gebruikt;
 • Je conformeert je aan het alcoholbeleid, dus geen alcohol onder de 18!
 • Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden;
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de betreffende commissie en indien van toepassing ouders;
 • Bij uit- en thuiswedstrijden wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers (thuis ook van de tegenstander) en controleert dit;
 • Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers;
 • Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed zijn;
 • Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is;
 • Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal, kleding, ballen etc.;
 • Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter;
 • Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het digitale wedstrijdformulier en andere formaliteiten;
 • Je onthoudt je van onzedelijk gedrag.

REGELS VOOR SPELERS

 • Afspraken in clubverband nakomen; besluiten van scheidsrechters accepteren; meedoen aan acties en evenementen;
 • Sportief gedragen in en buiten het veld; tegenstanders na de wedstrijd een hand geven;
 • Kleedkamer en clubhuis schoon achterlaten; een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en de gebruikte spelmaterialen;
 • Tassen en fietsen op de daartoe bestemde plekken plaatsen;
 • Douchen na de training en na een wedstrijd is verplicht, tenzij met redenen ontheffing is verleend;
 • Altijd trainen en bij verhindering afmelden;
 • Naar vermogen vrijwilligerswerk doen;
 • Oudere spelers hebben een voorbeeldfunctie voor jeugdspelers en zijn zich hiervan bewust.

WAT WIJ VERWACHTEN VAN VRIJWILLIGERS

Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen bij het toepassen van de gedragscode.
De vrijwilliger:
Zorgt voor een omgeving waarin ieder lid zich veilig voelt;
Is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten;
Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de (jeugd)leider van betreffende team of indien dit niet mogelijk is met de voorzitter van de (jeugd)commissie of een bestuurslid;
Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief;
Heeft respect voor anderen;
Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk;
Is zuinig op kleding en materialen van de V.V. Gieten.

WAT WIJ VERWACHTEN VAN OUDERS/VERZORGERS VAN JEUGDSPELERS

Ouders/verzorgers zijn juist bij jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders of verzorgers zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders/ verzorgers van jeugdleden:
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder/verzorger van toepassing;
U blijft tijdens de wedstrijd buiten het speelveld;
U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet;
De V.V. Gieten heeft trainers en leiders, zij bepalen de gang van zaken rond een team;
Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, bespreek dit dan met de teambegeleiding; komt u er samen niet uit, neem dan contact op met een van de kaderleden of de jeugdvoorzitter.

VERDER ZIJN DE VOLGENDE PUNTEN VAN BELANG

 • U moedigt de spelers positief aan;
 • U helpt, zo mogelijk, bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd;
 • U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd;
 • U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd;
 • U controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, schoenen, douchespullen;
 • U voldoet op tijd de contributie, bij voorkeur via de automatische betalingsprocedure;
 • Stimuleer uw kinderen tot meedoen;
 • Leer uw kinderen de clubregels;
 • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn/haar beste (team)supporter te zijn;
 • Wees positief langs de lijn, denk om uw voorbeeldfunctie;
 • Respecteer besluiten van de scheidsrechters;
 • Bespreek problemen met de juiste mensen;
 • U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de club, meldt u aan bij de leiding; doe naar vermogen vrijwilligerswerk.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 april 2020